Névnap

2019. november 12. Kedd
Jónás, Renátó

 
A Nap kel 06:50-kor,
nyugszik 16:19-kor.

Bejelentkezés

Magyar Személyközpontú Pszichoterápiás és Tanácsadási Egyesület

KÉPZÉSI REND


SZEMÉLYKÖZPONTÚ PSZICHOTERAPEUTA ÉS
SZEMÉLYKÖZPONTÚ TANÁCSADÓ KÉPZÉS

 

I. BEVEZETÉS


A személyközpontú pszichoterápia a lélektanban a pszichoanalízis¬ és a behaviorizmus mellett megjelenő „harmadik erő”, a humanisztikus pszichológia egyik fő pillére, melyet Carl Rogers dologzott ki a negyvenes évek elején az Egyesült Államokban. Alapvetően nondirektív jellegű, fenomenológiai, az "itt és most"-ra fókuszáló egyéni pszichoterápia, azonban mint csoportpszichoterápia is létezik. Magyarországon  leginkább a  SOTE Pszichiátriai Klinikán Tringer László által  bevezetett,   a tanuláselméletek és a kognitív lélektan eredményeit is integráló reprezentáció honosult meg.
A jelen oktatási modell alapjait Tringer László rakta le a nyolcvanas évek elején. Tartalmi és formai jellemzőit részletesen Tringer László és Pintér Gábor dolgozták ki a nyolcvanas évek közepén indult, komplett módszerspecifikus képzettséget adó pszichoterápiás tanfolyamaik során. A kiképző csoportok tagjai nagyrészt pszichiáterek és  szakpszichológusok voltak, ezekben vettek részt a  hazai személyközpontú pszichoterápia későbbi jeles egyéniségei.

1987-ben alakítottuk meg a Személyközpontú Pszichoterápiás munkacsoportot  a Pszichiátriai Társaság keretében, mely 2007-től önálló egyesületként,  Magyar Személyközpontú Pszichoterápiás és Tanácsadási Egyesület néven folytatta munkáját. A módszer munkánk révén hivatalosan is elfogadottá vált a hazai pszichoterápiás szakmában. Az irányzat így már a Pszichoterápiás Tanács alapításában (1991) és a pszichoterápiás képzési és szakvizsgarendszer kidolgozásában  is részt vállalt.  Csaknem minden évben indítottunk teljes pszichoterápiás kiképző tanfolyamot,  közel két évtizeden át  Pintér Gábor, később Kovács Dóra programvezetése mellett,  s ezzel párhuzamosan folytatódott a képzés fejlesztése is. Az egyesület időközben lehetőséget adott a PCAI franciaországi képzésében  kiadott tanúsítványok honosítására. Az így csatlakozó kollegáink újabb színfoltot hoztak egyesületünk szakmai életébe. Képzésünk egyik szakiránya  a hazai ráépített pszichoterápiás szakvizsga rendszer része, az Egyesület a személyközpontú pszichoterápiás módszerspecifikus képzés egyetlen hazai képzőhelye.


A jelen képzési rendet a három évtized oktatási tapasztalatai alapján, a hazai pszichoterápiás szabályozás és az európai modellek figyelembe vételével  a Tanulmányi Bizottság (Kovács Dóra, Pintér Gábor, Tóth Erika) dolgozta ki a kiképzők bevonásával.  Hatályba lépésének ideje:  2013 április 30.


II. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK

1. Az Egyesület csak azokért a képzésekért  vállal szakmai felelősséget, melyeket az Egyesület valamely kiképzője (az egyesület tagja) a Képzési Rend alapján és betartásával folytat. A képzéseket azok indulásakor a kiképzők kötelesek a Tanulmányi Bizottságnál (továbbiakban:TB)  bejelenteni. Csak ilyen képzések sikeres befejezése után adható ki az Egyesület hivatalos tanúsítványa a képzés elvégzéséről.  A TB a kiképzettekről naprakész regisztert vezet, melyet a következő TB-nek hiánytalanul átad.

2. A képzés célja  személyközpontú pszichoterapeuták és személyközpontú tanácsadók módszerspecifikus képzése. A kétféle képzés egy-egy szakirányon folyik.  A közös szakmai tartalom megszerzésében vegyes csoportokban és külön-külön is képződhtenek a pszichoterapeuta és a tanácsadási szakirány hallgatói.

3. A teljes személyközpontú pszichoterápiás vagy személyközpontú tanácsadó képzés több éves, több modulból álló folyamat, a későbbiekben részletezett elemekkel és keretekkel.  A képzésbe lépő, a képzési célnak megfelelő feltételek figyelembevételével a képzési kínálatból szabadon választja meg kiképzőit, akiknél adott képzési modulban tanulni szeretne.

4. Fontos kiemelnünk, hogy módszerspecifikus személyközpontú pszichoterápiás tevékenységet csak személyközpontú pszichoterapeuta végezhet Magyarországon.

5. A személyközpontú pszichoterápiás módszerspecifikus képzésbe olyan kollegák jelentkezhetnek, akik szakorvosi vagy klinikai szakpszichológusi végzettséggel rendelkeznek vagy alapdiplomájuk alapján jogosultak lehetnek ezek megszerzésére.

6. A személyközpontú tanácsadók képzésére a legalább érettségivel rendelkező humán segítő foglalkozásúak jelentkezhetnek,  vagy akik ez irányban folytatnak tanulmányokat.

7. A régebben az egyesület által klinikai szakpszichológusoknak és pszichiátereknek adott „személyközpontú terapeuta” címek tovább  használhatók. Ilyen címet ugyanakkor az egyesület a Pszichoterápiás Tanáccsal kötött megállapodás óta nem ad ki. 

8. A személyközpontú pszichoterápiás képzés kiképzői pszichoterapeuta szakvizsgával, személyközpontú pszichoterapeuta végzettséggel és kiképzői minősítéssel rendelkeznek, a Pszichoterápiás Tanács tagegyesületeire vonatkozó általános renddel  megegyezően. A képzésben pszichoterapeuta mellett (második vezetőként) részt vehetnek pszichoterapeuta szakvizsgával nem rendelkező kiképző, valamint személyközpontú pszichoterapeuta vagy személyközpontú tanácsadó is.  Személyközpontú tanácsadó képzést az egyesület bármely kiképzője vezethet. Mellette második vezető itt is lehet személyközpontú pszichoterapeuta vagy tanácsadó. 

9. A régebben az egyesület által klinikai szakpszichológusoknak és pszichiátereknek adott „személyközpontú kiképző terapeuta” címek tovább  használhatók. Ilyen címet ugyanakkor az egyesület a Pszichoterápiás Tanáccsal kötött megállapodás óta nem ad ki. 

10. A kiképzők és a képzésben lévők a csoport elején szóbeli vagy írásos szerződést kötnek a képzésben vagy annak adott moduljában történő munkára. A  szerződés tartalmazza a képzési modul célját, módszereit, helyét, idejét, költségét,  a hiányzás elfogadható mértékét és a kiképző csoportban való részvétel szabályait.

11. A képző csoportok létszáma minimun 8 fő, maximálisan  20 fő lehet. A csoport összeállítás kapcsán a lehetőségekhez mérten törekedni kell a „vegyes” összetétel kialakítására (életkor, nem, stb.).

12. Minden oktatónak  az egyesület felé regisztrációs díjat kell fizetnie, ez a képzés befolyt összegének 5 %-a,  melyet félévente egyszer, teljes elszámolásban pedig legkésőbb a tanúsítványok kiadása előtt az egyesület számlájára át kell utalnia. Az egyesület pénztárosa nyilvántartja és ellenőrzi a befizetéseket.


13. A csoportból való elfogadható hiányzás maximuma  - a képzési modulokban külön-külön számolva - az óraszám 10%-a, függetlenül a hiányzás indokától. A képzési díj hiányzás esetén is megfizetendő. Pótlás az adott csoportban csak abban az esetben lehetséges, ha a csoport konszenzussal hosszabbított  időtartamban állapodik meg. A nem teljesített képzési modult más csoportban lehet pótolni, de azt a képzési egységet teljes egészében teljesíteni kell, összes feltételével együtt.

14. A képzést ajánlott  egy folyamatban elvégezni. Azonban a képzés megszakadása esetén lehetőség van  5 éven belül annak folytatására. Természetesen csak befejezett modulok érvényesíthetők.

15. Ha egy jelölt nem kiképző pszichoterapeutához járt képzésre , személyközpontú pszichoterapeuta végzettséget ezzel később sem szerezhet, s képzése nem minősülhet esetleges későbbi pszichoterapeuta képzése módszerspecifikus részének.


16. Más országban szerzett képesítésről  a hazai irányelvek mérvadósága mellett a TB dönt,  a curriculumok összevetése alapján.  Modulok beszámítása szintén lehetséges, megfelelő tartalmi és formai egyezés esetén.
Az egyesület a Személyközpontú Pszichoterápiás és Tanácsadási Egyesületek Európai Hálózatának (PCE-Europe) tagja. A Hálózatot alkotó egyesületek/intézmények egymás között a következő megállapodást kötötték:
"Lakóhely-változtatás esetén a másik országban szerzett személyközpontú pszichoterápiás képzettséget, vagy a tréning egyes elemeit kölcsönösen elfogadják, amennyiben
-    a régi és új lakóhely szerinti országban a képzésben való részvétel feltételei,  valamint
-    a kiképző program egésze, illetőleg annak egyes elemei kölcsönösen megfelelőek." 

  

III. A SZEMÉLYKÖZPONTÚ PSZICHOTERAPEUTA ÉS TANÁCSADÓ KÉPZÉS MODULJAI

 

 I. SAJÁTÉLMÉNYŰ (ÖNISMERETI) CSOPORT

Cél és keretek


Zárt, állandó összetételű, kettős vezetéssel  vezetett nondirektív személyközpontú kiscsoport, célja a módszer megismerése sajátélményben, önismeret szerzése, személyes fejlődés elősegítése.

Időtartama legalább 150 óra, minimum másfél esztendő alatt.  Zárt csoport és teljes, befejezett csoportfolyamat szükséges.

Személyközpontú önismereti csoport önmagában is szervezhető. E modul része lehet más képzéseknek is (pl. mentálhygiénés képzések, klinikai szakpszichológus képzés, más képzések önismereti része).

Az első csoport alkalom még nyitott, melynek végén a jelentkező kifejezheti szándékát a folytatásról. A csoportba való bekerülésről szakmai megfontolások alapján a csoportvezetők  döntenek.

Egyéni személyközpontú sajátélmény  is választható, szintén 150 órában.

Ajánlás
Egyéni személyközpontú terápiát / sajátélményt minimum 20 órában  (a 150 órás csoportfolyamat kiegészítéseképpen) látunk szükségesnek. (Ez jelenleg csak ajánlás formájában kerül be e képzési rendbe).

 

A kiképzőkre vonatkozó feltételek

Az önismereti csoport kötelezően kettős vezetésű. Az egyik vezető legalább kiképző kell, hogy legyen, a másik vezető lehet (nem feltétlenül kiképző) személyközpontú tanácsadó vagy személyközpontú pszichoterapeuta. Minden csoportvezető az egyesület tagja kell, hogy legyen.

Egyéni sajátélmény vezetésére a pszichoterápiás képzésben csak kiképző pszichoterapeuta   jogosult. A tanácsadó képzésben személyközpontú kiképző is lehet az egyéni sajátélmény vezetője.

 
Az eredményes lezárás feltételei

A folyamatban aktív részvétel szükséges, az esetleges hiányzás nem haladhatja meg a 10%-ot. E mellett szükséges a megfelelő mértékű önismereti fejlődés elérése a csoport befejezéséig. Ennek elért szintjéről a csoportidő mintegy 2/3-ánál és a lezáráskor visszajelzést kap a jelölt.  Nem elegendő mértékű fejlődés esetén további önismereti folyamat teljesítése szükséges.

 

II. SAJÁTÉLMÉNYŰ PSZICHOTERÁPIÁS TRÉNING   (TANÁCSADÓI TRÉNING)

Cél és keretek

A tréning 120 órás időtartamú, ebből 100 óra tréning program alapján, direktív módon vezetett zárt, állandó összetételű kiscsoport + 20 óra terápiás lánc szupervízió mellett.

A tréning az önismereti csoporttal párhuzamosan elkezdhető, de későbbi időpontban is teljesíthető, az önismeretet megelőzően viszont semmiképpen.


A kiképzőkre vonatkozó feltételek

A tréninget egy kiképző is vezetheti, végzettsége a pszichoterápiás szakirányon kiképző pszichoterapeuta kell, hogy legyen. Tisztán tanácsadói képzési csoportban a tréning vezetője lehet személyközpontú kiképző is. 


Az eredményes lezárás feltételei

A folyamatban aktív részvétel szükséges, az esetleges hiányzás nem haladhatja meg a 10%-ot. További feltétel egy akvárium helyzetben végzett ”helyzetgyakorlat” sikeres  teljesítése. 

 

III. ELMÉLETI SZEMINÁRIUM

Cél és keretek

A szükséges elméleti ismeretek elsajátítása: 50 óra elmélet, szemináriumi formában, kiscsoportban.
Szakirodalmi jegyzék alapján önálló tanulás is szükséges.
Gondosan összeállított elméleti vizsgatételekkel rendelkezünk.

 


A kiképzőkre vonatkozó feltételek

Az elméleti képzési blokkot a pszichoterapeueta képzésben kiképző pszichoterapeuta kell, hogy vezesse. Tisztán  személyközpontú tanácsadó képzési csoportban személyközpontú kiképző is lehet az elméleti blokk vezetője.

 

Az eredményes lezárás feltételei

A folyamatban aktív részvétel szükséges, az esetleges hiányzás nem haladhatja meg a 10%-ot.

Eredményes vizsga (ld.külön fejezetben).

 

IV. SZUPERVÍZIÓ


Cél és keretek

Célja a pszichoterápiás vagy tanácsadási  gyakorlat szakmai elkísérése, követése, szupervíziós segítése, kiscsoportos formában.

Időtartama 100 óra, minimum 1 év alatt. Elkezdéséhez az önismereti modul teljesítése feltétlenül szükséges.

A pszichoterápiás szakirányon valós páciensekkel végzett pszichoterápiás esetek vezetése és azok szupervízióba vitele követelmény.


A kiképzőkre vonatkozó feltételek

A szupervíziós képzési egységet a pszichoterapueta képzésben kiképző pszichoterapeuta kell, hogy vezesse. Tisztán személyközpontú tanácsadói képzési csoportban személyközpontú  kiképző is lehet szupervizor.


Az eredményes lezárás feltételei

A folyamatban aktív részvétel szükséges, az esetleges hiányzás nem haladhatja meg a 10%-ot.
A szupervízió lezárásának további feltétele, hogy minimum két megfelelő saját esetet hozzon a szupervíziós csoportba.

 

 V.  A ZÁRÓVIZSGA KÖVETELMÉNYEI


A vizsgáztatás és személyi feltételei

A záróvizsga bizottság legalább két kiképzőből áll. Ha a vizsgázók között pszichoterapeuta jelöltek is vannak (a személyközpontú pszichoterapeuta szakirány hallgatói) mindenképpen szükséges, hogy legalább az egyik vizsgáztató kiképző személyközpontú pszichoterapeuta legyen.


Vizsgára bocsáthatóság

Záróvizsgára bocsátható, aki az önismeret blokkot, a terápiás/tanácsadási tréninget,  az elméleti blokkot és a szupervíziós blokkot  igazolhatóan teljesítette, valamint leadott egy 10-15 oldalas esetleírást, egy saját terápiás/tanácsadói esetéről (záródólgozat). Elkészítéséhez a kiképzőitől konzulensi segítséget vehet igénybe.


A vizsga

A vizsga tartalma  a saját eset bemutatása és megvédése + 2 db elméleti kérdés  (előre megadott tételsor alapján).

A vizsga dokumentációja egy vizsga jegyzőkönyv, amely tényszerűen tartalmazza a vizsgázó hallgatók adatait és az érintett témaköröket, kérdéseket. A jegyzőkönyv a TB dokumentációjában megőrzendő.

A tanúsítvány és kiadása

A tanúsítványokat a képzés valamennyi moduljának  teljesítése és igazolása  után, a képzési rend minden feltételének  teljesülése esetén a Tanulmányi Bizottság állítja ki, s a TB elnöke és az Egyesület elnöke írja alá.

Azon kollegák számára, akik személyközponú szakirányon végeztek, de pszichoterápiás egyetemi szakvizsgájukat még nem szerezték meg, ideiglenesen „személyközpontú tanácsadó” tanúsítvány illeti meg. A szakvizsga teljesítése és a bizonyítvány bemutatása után kapják meg „személyközpontú pszichoterapeuta” tanúsítványukat.

A tanúsítványok átadása, valamint  a regiszterbe történő felvétel a vizsga végeztével mielőbb történjék meg.  A honlapon hozzáférhető nyilvános regiszterben történő szerepeltetéshez adatvédelmi okokból a kollega írásos beleegyezése szükséges.

  

VI. A KIKÉPZŐVÉ VÁLÁS KRITÉRIUMRENDSZERE


Személyközpontú kiképzővé válhat az a személyközpontú tanácsadó,  akinél a következő feltételek egyszerre teljesülnek:


• személyközpontú módszerspecifikus végzettségét legalább 5 éve szerezte,

• fenti végzettsége alapján tevékenységét folyamatosan gyakorolja

• kiképző mellett a képzésben  gyakorló oktatást végez (min.1 csoport)

• tudományos munkái, publikációi vannak,

• részt vesz kiképzői  szupervízión,

• elfogadja és betartja az egyesület képzési rendjét,

• +  egy munkáját jól ismerő kiképző pozitív  javaslata.


Kiképző pszichoterapeutává  válhat az a személyközpontú pszichoterapeuta, aki a fenti valamennyi kritériumnak megfelel, továbbá:

• pszichoterapeuta egyetemi szakvizsgáját legalább 5 éve szerezte, s

• e végzettsége alapján tevékenységét folyamatosan gyakorolja.


A leendő kiképző kellően alátámasztott írásos kérelmét a TB bírálja el.

                                              *   *   *   *   *   *   *

 

Ezen képzési rend érvénybe lépésének ideje:  2013. április 30., és értelemszerűen az ez után indított csoportokra vonatkozik.