Névnap

2019. december 14. Szombat
Szilárda

 
A Nap kel 07:30-kor,
nyugszik 16:00-kor.

Bejelentkezés

Magyar Személyközpontú Pszichoterápiás és Tanácsadási Egyesület

Etikai kódex

1. Az Etikai kódex irányelvei és előírásai a Magyar Személyközpontú Pszichoterápiás és Tanácsadási Egyesület tagjai számára kötelezőek és azokat a szakmai tevékenységük gyakorlása során érvényesítik.

2. Az egyesület képzettséget szerzett tagsága személyközpontú pszichoterapeutákból, és személyközpontú tanácsadókból áll.
A pszichoterapeuta szakképzettséget az Egészségügyi Minisztérium szakképesítési miniszteri rendelete írja elő. Személyközpontú pszichoterápiás tevékenységet csak személyközpontú pszichoterapeuta végezhet Magyarországon.
Az egyesület keretében személyközpontú tanácsadó képzettséget szerzett, nem pszichoterapeuta végzettségű személyek személyközpontú tanácsadóként mentálhigiénés tevékenység végzésére jogosultak  (l. az Egyesület Képzési Rendjét).

Általános alapelvek
1. Az egyesület tagjai tiszteletben tartják a velük szakmai kapcsolatba kerülő személyek emberi méltóságát, valamint jogát arra, hogy képességeiket és személyiségüket kibontakoztathassák. A méltóság az alkotmányos alapelveknek megfelelően az emberi élettel eleve együtt járó minőség, amely korlátozhatatlan, és ezért minden emberre nézve egyenlő.
2. Az egyesület tagjai szakmai kompetenciájuk keretein belül felelősséget vállalnak döntéseikért, az alkalmazott módszerekért és azok várható kimeneteléért, valamint az egyént, csoportot, illetve társadalmat érintő szakmai beavatkozásokért. Tudatában vannak annak, hogy tevékenységük kihat a velük szakmai munkájuk során kapcsolatba kerülő személyek életére.
3. Az egyesület tagjai szakmai és oktatási tevékenységük során tudatában vannak a szaktudásuk által nyújtott lehetőségekkel és korlátokkal. Csak olyan feladatok teljesítésére vállalkoznak, amelyek kompetenciájuk határán belül vannak, és amelyeket tanulmányaikra, szakmai tapasztalataikra alapozhatnak.  Ellenkező esetben szupervíziót kérnek, vagy a megbízást másnak adják át.

Kliensekkel való kapcsolat
1. A pszichoterapeuták és tanácsadók nem különböztethetnek meg, és nem utasíthatnak vissza, nemzetiségi, faji, vallási okok, vagy szexuális irányultság miatt klienst, aki szakmai segítséget kér tőlük. 
2. A pszichoterapeuták és tanácsadók megbeszélik klienseikkel a terápia, illetve segítő foglalkozás célját, és megállapodást kötnek velük. A gyerekekkel való foglalkozás esetén szükséges a szülőkkel/törvényes képviselővel, illetve a nyilatkozattételre jogosult személlyel a terápia menetét és célját megbeszélni. A serdülőknek (16 éves kor felett) el kell ismerni azt a jogát, hogy önállóan, szülői beleegyezés nélkül válasszák meg azt a nagykorú személyt, aki a pszichoterapeutával illetve tanácsadóval megköti a terápiás szerződést.
3.  Amennyiben a segítők és a kliensek közötti megállapodás részét képezi a munka díja, úgy ennek vonzatáról a pácienst tájékoztatni kell.
4. A pszichoterapeuták kötelesek a kezelést dokumentálni, és a dokumentumokat a törvényi előírások szerint kezelni. (Eü. tv.136-137§.)
5. A pszichoterapeutáknak és tanácsadóknak, ha az eset szükségessé teszi, a kezelés előtt és során – a kliens hozzájárulásával - konzultálniuk kell más szakemberekkel a probléma olyan aspektusairól, amelyek meghaladják a szakmai kompetenciájukat. Ha a kliens nem járul hozzá a konzultációhoz, a közös munka befejezhető.
6.  A pszichoterapeutákat és tanácsadókat a kliensekkel kapcsolatban titoktartási kötelezettség terheli. A pszichoterapeuták és tanácsadók csak a kliensek engedélyével és beleegyezésével használhatják oktatásra, publikálásra és több ember előtt történő bemutatásra a kliensekről szóló klinikai vagy bármely anyagot, információt. A kliensekről szóló iratokat, feljegyzéseket, videó és magnószalagokat, információkat (pl. számítógép) olyan helyen kell tárolni, vagy letétbe helyezni, amely elzárható és a legbiztonságosabban védi ezeket az anyagokat, információkat az illetéktelen hozzáférés elől. A pszichoterapeuták és tanácsadók gyermekekkel való foglalkozás esetén (16 éven aluli) a gyermek szülőjével, törvényes gondviselőjével konzultálnak. Más személyekkel csak a szülő, vagy törvényes képviselő engedélyével konzultálhatnak.
7.  A pszichoterapeuták és tanácsadók a klienssel való kapcsolatot nem használják személyes előny szerzésére, politikai, vallási célok elérésére, közös üzleti vállalkozások alapítására. Nem folytatnak klienseikkel szexuális érintkezést. Csak addig folytatják a segítő kapcsolatot klienseikkel, ameddig az szakmailag indokolt, és a kliensek a segítő kapcsolatban ebből profitálnak. Világos különbséget tesznek a személyes és a szakmai kapcsolat között. A kettős kapcsolat elkerülése érdekében nem létesítenek kliensi kapcsolatot családtaggal, rokonnal, baráttal, közvetlen munkatárssal, illetve olyan személlyel, akivel valamilyen más szoros kapcsolatban is állnak, illetve aki egy másik kliensükkel szoros kapcsolatban áll. Az olyan kettős kapcsolat, amelyik joggal várhatóan nem okozza a szolgáltatás romlását vagy a kliens kihasználását, vagy sérelmét, nem tekinthető etikátlannak.

Viszonyulás a kollegákhoz
1. A kiképzők a titoktartás kötelezettség mellett megosztják szakmai tapasztalataikat, kiképzési technikáikat, módszertani kutatásaikat és a szakmai fejlődés minden más aspektusát, amely a személyközpontúságnak, mint attitűdnek, a képződőknek és másoknak előnyére válik.

2. Amennyiben olyan személy kér segítséget, aki már terápiában van, világossá kell tenni számára, hogy a jelenlegi terapeutájával meg kell beszélniük, és tisztázniuk kell a helyzetet.

3. Ha a gyakorló szakember kilép a Magyar Szemészközpontú Pszichoterápiás és Tanácsadási Egyesületből, akkor a társulást illető változtatásról tájékoztatja a csoportban vagy egyéni képzésben lévő diákjait, illetve a vele segítő kapcsolatban lévő kliensét.

4. Azok a személyközpontú szakemberek, akik szupervíziót végeznek, vagy formális képzésben résztvevőkkel, illetve más szakmabeliekkel foglalkoznak, igyekeznek ezen személyek szakmai fejlődését segíteni, őket bátorítani.

5. A szupervizorok felelőssége, hogy meghatározzák a szupervíziós kapcsolatot, tisztázzák a szupervíziós szerep és kapcsolat határait.

Az Etikai Kódex érvényessége:
1. Az Etikai Kódex érvényessége kiterjed minden képzést, szupervíziót, pszichoterápiát, tanácsadást végző személyre, a képzésekben résztvevőkre, valamint valamennyi egyesületi tagra.

2. Tekintettel arra, hogy az egyesület tagjai különböző alapvégzettséggel szereznek jártasságot a személyközpontú elvek szerinti képzésben, így mindenkire a szakmája szerinti (pl. pszichológusok, pszichoterapeuták, orvosok, mentalhigiénés szakemberek, pedagógusok, szervezetfejlesztők, stb.) Etikai Kódexek is érvényesek.

3. A Magyar Személyközpontú Pszichoterápiás és Tanácsadási Egyesület pszichoterapeutái számára a jelen Etikai Kódexen túlmenően a Pszichoterápiás Tanács által kiadott Pszichoterapeuták Etikai Kódexét is kötelező érvényűnek tekinti.

4. A Magyar Személyközpontú Pszichoterápiás és Tanácsadási Egyesület Etikai Kódexét elfogadása után a Pszichoterápiás Tanács tartja nyilván.

Az Etikai Kódexet 2014. november 14.-én az Egyesület vezetősége elfogadta avval, hogy szükség esetén azt évente felülvizsgálja.